AA
Hamarosan újranyílik a Vaskohász étterem

Hamarosan újranyílik a Vaskohász étterem

Közel három hónapos üzemszünet útán rövidesen újra megnyílik az igazgatósági épület földszintjén a Vaskohász Étterem.

A teljes felújítást követően mo­dern vendégtérrel, korszerű technológiával felszerelt főző­konyhával, gazdag választékkal várja majd a dunaferreseket a munkahelyi vendéglátóegység. Az alapvető cél, hogy a DUNAFERR-csoport munkavállalói részére, saját főzőkonyha kiala­kításával, friss alapanyagokból, minőségi gépekkel, helyben ké­szített finom ételeket biztosít­sanak.

A márciusban bezárt étte­remben az elmúlt hetekben fo­lyamatosan zajlottak a mun­kálatok, amelyek részleteiről Csapó Szilvia eszközgazdál­kodási igazgatóhelyettes adott tájékoztatást:

– Az RMS és HR Igazgatóság, azon belül is az eszközgazdálko­dási igazgatóhelyettes szerveze­tének munkatársai kapták a fel­adatot, hogy 220 m² éttermi és 380 m² konyhai és kisegítő te­rületen egy új, a mai kor igényeit minden szempontból kielégí­tő konyhai technológia számá­ra teremtsék meg a feltételeket. – Első körben meg kellett határozni, hogy milyen beren­dezések kerülnek telepítésre. A korszerűség és praktikus kezel­hetőség mellett feltétel volt az is, hogy a konyha megfelelő ka­pacitással tudja kiszolgálni az igényeket. A berendezések te­lepítéséhez szükséges gépészeti, villamos igények, valamint a kapcsolódó építészeti feladatok mentén a konyha teljes körű fel­újítását végezzük el. Teljesen új vezetékek, szigetelések, villamos bekötések kiépítésére ke­rült sor. Kiemelt hangsúlyt fek­tettünk az élelmiszerbiztonsági követelményekre és az egyes helyiségrészek funkcióira, mint például a konyha „lelke”, a főző-sziget, előkészítő és hűtő egy­ségek, mosogatók kialakítására. Tekintettel a gépek jelentős tel­jesítményére, külön foglalkoz­tunk az elszívó rendszerrel és a tűzvédelmi előírásoknak való megfelelés feladataival, speciá­lis tűzvédelmi és oltórendszer kialakításával. Építészetileg és esztétikailag is megújul a kony­ha és az étterem, új nyílászárók­kal, a higiéniai követelmények­nek megfelelő burkolatokkal, a felülvilágító szigetelésével, kor­szerű lámpatestekkel. – Elmondhatjuk, hogy a fel­újítás eredményeképp egy, az igényeknek megfelelő kapa­citású, modern főzőkonyhát alakítottunk ki, mely gazdag vá­lasztékú finomságokkal várja vendégeit.

A Vaskohász Étterem mun­katársai a DUNAFERR Labor Kft. alkalmazásában álló kollé­gák lesznek, s miként arról Bocz András ügyvezető tájékoztatást adott, a személyzet is készen áll már a június eleji nyitásra, bár néhány munkakörben további erősítést terveznek:

– A munkamegosztás értel­mében az eszközgazdálkodási kollégák mellett mi is részt vet­tünk már az előkészítési folya­matban is, hiszen a konyha mű­ködési koncepciójának kigon­dolása, a konyhai gépek, beren­dezések kiválasztása és beszer­zése már a mi feladatunk volt. Maximális kapacitással mint­egy 300 főt tudunk majd ki­szolgálni naponta az étterem­ben, 10-12 fős személyzettel. Továbbra is megmarad az étel­kiszállítás rendszere is, egyelő­re csak a gyárkapukon belüli te­rületen indítjuk el ezt a szolgál­tatást, de a későbbiekben akár külső helyszínekre is szállítunk, igény szerint.

Szabó György üzletvezető fejében már összeállt a ha­marosan megnyíló étterem választéka is. Olyan kínálattal készülnek a nyitásra, amelyben minden vendég megtalálhatja majd a kedvére való fogásokat:

– Az induló választék össze­állítását megelőzően igyekez­tünk minél inkább megismer­ni a vendégek igényeit, vélemé­nyét. A menürendszerben a le­ves mellett napi három főételt tervezünk, egy húsos fogást többféle választható körettel, egy tésztaételt és egy zöldséges-főzelékes fogást, többfé­le választható feltéttel. Emellett összeállítottunk egy frissen­sült jellegű kínálatot is, amennyiben valakinek egyik menüfo­gás sem lenne kedvére való, eb­ből is választhat. Minden étel fél adagos mennyiségben is kérhe­tő lesz. Megtartjuk a népszerű pizzaszeleteket, valamint salá­ta- és desszertválasztékkal is ké­szülünk, ezek között egyaránt lesznek hideg- és melegtésztás desszertek is. Heti két na­pon pedig „erősebb”, magya­ros ételspecialitásokat is kíná­lunk majd a hagyományos éte­lek kedvelőinek. (A Vaskohász Étterem első nyit­vatartási napja a tervek szerint június 3-án, hétfőn lesz.)